Samenwerking en Netwerkpartners

Binnen het werkveld Jeugd en Ouders werkt de Van Veldhuizen Stichting intensief samen met diverse instanties om de hulp en zorg goed te kunnen inzetten. Hierbij gaan wij uit van het (Rotterdamse) principe ‘Een gezin, een plan’. Daar waar al hulpverlening in een gezin aanwezig is, zullen wij een aanvullende rol spelen en afstemming zoeken. Als er (nog) geen hulpverlening aanwezig is, dan voeren wij de regie en zoeken we samen met ouder(s) naar passende hulp.
In het jaar 2015 zullen wij een intensieve samenwerkingsrelatie gaan opbouwen met alle betrokken wijkteams binnen de gebieden waar wij onze locaties voor Plusopvanging hebben. Vanaf 2016 zullen de wijkteams een prominente rol gaan spelen in het inzetten van Plusopvang; hier spelen wij nu al op in.

Instanties die het zinvol lijkt om kinderen bij onze stichting aan te melden, kunnen dit doen door het inschrijfformulier op deze site in te vullen en toe te sturen. Ook kan altijd telefonisch informatie worden ingewonnen bij onze gezinsadviseurs. We zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de stichting (010-411 5043), via het Contactformulier of via email:

Intake
Voordat een kind bij ons op de wachtlijst komt voeren wij met ouder(s) een intakegesprek, liefst in de thuisomgeving. Komt de aanmelding via een hulpverlener dan is het vaak zinvol als deze ook bij de intake aanwezig is. Zo krijgen we de hulpvraag direct compleet en kunnen we vanaf de start afstemming vinden in de hulp aan ouder(s) en kind.

Eventuele zorgen rondom de financiering van de plaatsing worden vooraf in kaart gebracht door onze medewerker Kindadministratie. Mochten financiën een knelpunt vormen voor de plaatsing, dan wordt altijd gezocht naar mogelijkheden. Vaak kunnen we toch een oplossing vinden, het gebeurt zelden dat een plaatsing echt niet door kan gaan.

Mocht het voor de financiering van de plaatsing nodig zijn om een Sociaal Medische Indicatie bij de GGD aan te vragen, dan verzorgt onze gezinsadviseur dit in afstemming met ouder en hulpverlening. Wij hebben hierin veel expertise en korte lijnen naar de GGD.