ANBI-status

De Van Veldhuizen Stichting heeft een zogeheten ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen en legaten te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast.

Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met een ANBI status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden.

Algemene gegevens
Naam: Van Veldhuizen Stichting
Fiscaal Nummer: 0027.6623.L.03
Contactgegevens: zie onder kopje contactgegevens en bij de diverse locaties
Bestuurssamenstelling:
De heer S. de Visser (voorzitter)
Mevrouw H. Demper (secretaris)
Mevrouw L. Klasing (algemeen lid)

Beleidsplan
De stichting werkt met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan is vastgelegd hoe wij vanuit de pedagogische visies van Freinet en Pikler werken met de kinderen. Daarnaast hebben wij een zogenaamd 3x A4 beleidsplan. Dit geeft op 3 A-4tjes weer wat onze speerpunten van beleid zijn. Deze zijn door belangstellenden op te vragen bij de stichting.

Beloningsbeleid
De stichting werkt met de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en met de cao Kinderopvang; ons beloningsbeleid is conform; het bestuur heeft een onbezoldigde functie;

Doelstelling
De Van Veldhuizen Stichting werkt met een missie en visie passend bij onze ambities en ook passend bij de kennis en expertise die wij in alle jaren hebben opgebouwd.

Missie
De Van Veldhuizen Stichting wil dat kinderen, binnen gezinnen waarbij de draagkracht en draaglast niet in balans zijn, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we als expertisecentrum via een totaalaanpak met producten als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en hoogwaardige kinderopvang.

Visie
Als stabiele en gezonde organisatie zijn we een professionele aanbieder van een totaalaanpak, dit haar expertise uitdraagt naar gelang de behoefte en problematiek van onze doelgroep.
Steeds beter vormen we een spil op het gebied van opvang, begeleiding en ondersteuning waar reguliere kinderopvang niet mogelijk is en behandeling (nog) niet aan de orde zijn. Hierbij werken we intensief samen met andere partijen binnen de keten van het jeugdbeleid.
Door het proactief oppakken van kansen en mogelijkheden, en het ontwikkelen van nieuwe producten die innovatief en preventief gericht zijn, zijn we een serieuze partner binnen het werkveld van jeugd en gezin.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een jaarverslag 2013, zodra dit compleet is zal er een samenvatting op de website verschijnen; de jaarverslagen van voorgaande jaren zijn op de website terug te vinden.

Financiƫle verantwoording
Een verkorte versie van het financiƫle jaarverslag vindt u hieronder als bijlage.