Governance Code Kinderopvang

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. Sinds het najaar van 2009 beschikt de kinderopvang branche over een ‘eigen’ Governance Code. Deze code wordt ook door de Van Veldhuizen Stichting nageleefd en zij maakt dat zichtbaar in een aantal processtappen van en naar good governance. Deze ‘governance code van de VVS moet worden gezien als een uittreksel van de code Kinderopvang’

De visie van de Van Veldhuizen Stichting
Als stabiele en gezonde organisatie zijn we een professionele aanbieder van een totaalaanpak, die haar expertise uitdraagt naar gelang de behoefte en problematiek van onze doelgroep.
Steeds beter vormen we een spil op het gebied van opvang, begeleiding en ondersteuning waar reguliere opvang niet mogelijk en behandeling (nog) niet aan de orde zijn. Hierbij werken we intensief samen met andere partijen binnen de keten van het jeugdbeleid.
Door het proactief oppakken van kansen en mogelijkheden, en het ontwikkelen van nieuwe producten die innovatief en preventief gericht zijn, zijn we een serieuze partner binnen het werkveld van jeugd en gezin.
“Opvoeden hoef je niet alléén te doen”

Organiseren van tegenspraak en feed back
We willen scherp blijven op de kwaliteit van ons werk. We geven belanghebbenden in onze organisatie de gelegenheid om commentaar te leveren en om advies te geven. Wij stellen ouders in staat om oudercommissies te vormen en faciliteren deze. We meten periodiek de tevredenheid van ouders en medewerkers.

Bevorderen van kwaliteit
Een veilige en gezonde omgeving en een goede verzorging zijn van levensbelang voor kinderen. We stimuleren kinderen in hun sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Daarvan hebben ze hun hele leven plezier en kinderopvang draagt daaraan bij. Belangrijke processen en regels hebben wij vastgelegd in ons kwaliteitshandboek (HKZ). Processen worden periodiek geaudit. De pedagogische visie en aanpak zijn vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Pedagogisch medewerkers zijn door hun deskundigheid cruciaal voor de kwaliteit. Derhalve is er veel aandacht in onze organisatie voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast voldoen wij aan de eisen die de inspectie stelt.

Integriteit
We willen zelf een zo goed mogelijk voorbeeld zijn. Eerlijkheid is een belangrijke waarde. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Een en ander is vertaald in onze Pedagogische Cirkels ‘Hoe werken wij’. Voor bestuur liggen de verantwoordelijke statutair vast en voor de directie is dit in een reglement vastgelegd.

Verantwoording afleggen
We wekken vertrouwen door ouders en medewerkers te informeren over wat in onze organisatie gebeurt. Dat doen we door een informatieve website, door middel van nieuwsbrieven en door persoonlijk informeren. We beschikken over een klachtenreglement en zijn aangesloten bij externe klachtencommissies. Voor medewerkers is een vertrouwenspersoon aanwezig. Tevens leggen we verantwoording af in ons jaarverslag.

Risicobeheersing
Goede kinderopvang stelt eisen aan de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Risico’s hebben en houden wij in beeld door periodieke risico inventarisaties en evaluaties uit te voeren, gekoppeld aan een plan van aanpak zowel voor onze medewerkers alsook voor de kinderen. Wij enten onze bedrijfsvoering op integrale management control gekoppeld aan kostenbeheersing en kwaliteit van al onze processen. Daartoe is onze financiële verslaglegging degelijk en voldoet aan alle daaraan te stellen eisen. We scheiden onze financieringsstromen als er sprake is van subsidiëring.

Integer en transparant bestuur en toezicht
De zes hiervoor besproken stappen zijn in de Governance code Kinderopvang nader uitgewerkt. De Governance Code Kinderopvang bestrijkt vier hoofdgebieden:

Principes: integriteit, openheid
Processen: maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden.
Prestaties: duidelijke doelstellingen, waarborgen van kwaliteit , vermogen tot leren
Personen: rollen van bestuur en bestuurder, Raad van Toezicht en toezichthouders

Raad van Toezicht en Bestuur
De Van Veldhuizen Stichting is een organisatie die werkt volgens een het ‘toezichthoudend bestuurs-model’. Zie ook pagina 8 van de governance code kinderopvang:
‘In dit model wordt het beleid vastgesteld door het bestuur. De overige aspecten van het bestuurlijk proces (voorbereiding en uitvoering van het beleid) zijn meestal in handen van een directie die bestaat uit één of meerdere directieleden’.

De leden van het bestuur volgen het functioneren de directie alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die er zijn en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt ook rekening gehouden met de kwaliteiten die de stichting nodig heeft. Het bestuur bestaat op dit moment uit voorzitter dhr. S. de Visser, mw. H. Demper, mw. L. Klasing
De directie wordt gevormd door: mw. E. Erkens en mw. R. Verschoor.

De integrale tekst van de Governance Code Kinderopvang is te vinden op onderstaande website en is opgenomen als bijlage in ons kwaliteitshandboek.
http://www.bdko.nl/downloads/GovernancecodeKinderopvang.pdf

Afwijken van de Governance Code Kinderopvang
Afwijken van de code mag volgens het principe: “pas toe of leg uit”. Wijk je van code af leg dan uit waaruit die afwijking bestaat en waarom je dat doet. Het bestuur heeft besloten om niet te kiezen voor de invoering van een zogenaamde “klokkenluiders regeling”. In die regeling wordt vastgelegd dat vermeende onregelmatigheden in het functioneren van de directie worden gemeld aan de voorzitter het bestuur. Daar het bestuur naast de reguliere overleggen met de directie ook minimaal één maal per jaar de Ondernemingsraad hoort, acht zij een separate regeling overbodig. Daarnaast is een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan onze organisatie verbonden aan wie onregelmatigheden gemeld kunnen worden.